Affärsvillkor

Definitioner

1.1 ”Tjänster” refererar till alla digitala tjänster som erbjuds av ityelp.nu / SE920126094101, inklusive men inte begränsat till webbdesign, webbutveckling, digital marknadsföring, sökmotoroptimering och webbhotellstjänster.

1.2 ”Kunden” refererar till personen, företaget eller organisationen som köper tjänster från ityelp.nu.

Beställning och betalning

2.1 Kunden kan beställa tjänster genom att kontakta ityelp.nu via webbplatsen eller via e-post.

2.2 Priset för tjänsterna specificeras på ityelp.nu:s webbplats eller i skriftligt avtal mellan ityelp.nu och kunden.

2.3 Kunden ska betala för tjänsterna i enlighet med det avtalade priset och på de betalningsvillkor som anges i fakturan.

2.4 ityelp.nu förbehåller sig rätten att inte påbörja arbetet förrän betalningen har mottagits.

2.5 Vid försenad betalning kan ityelp.nu ta ut ränta och påminnelseavgifter i enlighet med lag.

Leverans

3.1 Leveranstiden för tjänsterna anges i det skriftliga avtalet mellan ityelp.nu och kunden eller på ityelp.nu:s webbplats.

3.2 ityelp.nu kommer att göra sitt bästa för att uppfylla leveranstiden men kan inte garantera att den kommer att hållas på grund av omständigheter utanför deras kontroll, inklusive men inte begränsat till tekniska fel eller förseningar från tredje parts leverantörer.

3.3 Kunden förbinder sig att tillhandahålla all nödvändig information och material som krävs för att utföra tjänsterna inom den tid som specificerats i avtalet eller på ityelp.nu:s webbplats.

Äganderätt

4.1 Allt immateriellt äganderätt till de färdiga tjänsterna, inklusive men inte begränsat till webbplatser, appar och programvara, förblir hos ityelp.nu tills full betalning har mottagits.

4.2 Kunden tilldelas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad licens att använda tjänsterna när betalningen har mottagits.

Garantier och ansvarsfriskrivning

5.1 ityelp.nu garanterar att tjänsterna utförs på ett professionellt sätt och i enlighet med allmänt accepterad praxis.

5.2 Kunden förstår och godkänner att ityelp.nu inte kan garantera att tjänsterna kommer att uppfylla kundens specifika krav eller förväntningar.

5.3 ityelp.nu är inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av tredje parts handlingar eller försummelser.

5.4 Kunden förbinder sig att använda tjänsterna på egen risk och förstår att ityelp.nu inte kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsterna.

5.5 ityelp.nu friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång och tillfredsställande kvalitet.

5.6 ityelp.nu är inte ansvarig för indirekta eller följdskador, inklusive förlust av affärsmöjligheter, inkomster eller vinster, som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsterna.

Konfidentialitet och sekretess

6.1 ityelp.nu kommer att behandla all information som kunden delar med dem som konfidentiell och sekretessbelagd och kommer inte att lämna ut sådan information till tredje part utan kundens uttryckliga samtycke, förutom om det krävs enligt lag.

6.2 Kunden förstår och godkänner att ityelp.nu kan komma att använda vissa av kundens uppgifter för att utföra tjänsterna och att sådan användning inte utgör ett brott mot konfidentialitet eller sekretess.

Force majeure

7.1 ityelp.nu friskriver sig från allt ansvar för förseningar eller bristande prestanda som uppstår på grund av omständigheter utanför deras kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, naturkatastrofer, krig eller andra händelser som hindrar eller fördröjer deras förmåga att utföra tjänsterna.

Ändringar i avtalet

8.1 ityelp.nu förbehåller sig rätten att ändra dessa affärsvillkor när som helst. Kunden kommer att informeras om eventuella ändringar och uppmanas att godkänna dem innan tjänsterna fortsätter att utföras.

8.2 Om kunden inte godkänner ändringarna har de rätt att avbryta tjänsterna utan att det påverkar deras skyldighet att betala för eventuellt utfört arbete fram till avbrytandet.

ångerrätt

9.1 Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från och med leveransdatumet. För att utöva ångerrätten ska kunden meddela ityelp.nu skriftligen eller genom annat tydligt sätt. 

9.2 Återbetalning – Vid återkallelse av tjänster enligt ångerrätten åtar sig ityelp.nu att återbetala eventuell betalning som mottagits från kunden, exklusive kostnader för eventuellt utfört arbete fram till återkallelsedatumet. Återbetalningen kommer att göras inom 10 dagar från det att ityelp.nu mottagit meddelandet om återkallelse och eventuella returnerade produkter, om tillämpligt.

Tvistlösning och tillämplig lag

10.1 Alla tvister som uppstår mellan ityelp.nu och kunden ska lösas genom förhandlingar mellan parterna.

10.2 Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den lösas enligt svensk lag vid tingsrätt.

Avtalets giltighetstid

11.1 Avtalet träder i kraft när kunden köper tjänster från ityelp.nu och förblir i kraft tills tjänsterna har slutförts eller avslutats enligt villkoren i avtalet.

handla mot faktura

I samarbete med Payson erbjuder vi dig att betala köpet mot faktura. Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i kreditprövningen. Om du gör köpet för ett företags räkning ska det vara registrerat i Sverige och du vara behörig firmatecknare för företaget samt företaget godkännas i kreditprövningen. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som anges vid köptillfället. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här.Information om ångerrättEnligt Lag (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.Information om överlåtelseFakturan kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634.